Leadership

Chair of the University Council

Peng Yu

President

Pan Huiming

Vice Chair of the University Council

Pan Huiming Wang Da

Vice President

Qin Caiqin Ding Yuankun Lu Xudong Li Miao