Leadership

Chair of the University Council


President

Pan Huiming

Vice Chair of the University Council

Pan Huiming Wang Da

Vice President

Qin Caiqin Ding Yuankun Lu Xudong Li Miao

President Assistant

Zhang Zhonghai